catalog

網頁版大藏經】 

 
到→網站2
 

常見佛經 (直書式) 經文讀誦 (佛經讀誦) (有聲佛經講座)

 
阿彌陀佛四十八大願(出自佛說無量壽經) 經文讀誦
 
般若波羅蜜多心經 經文讀誦
 
金剛般若波羅蜜經 經文讀誦

(姚秦三藏法師鳩摩羅什譯;江味農校勘本)【金剛經講義經解】

 
藥師琉璃光如來本願功德經 經文讀誦
 
佛說阿彌陀經 (姚秦三藏法師鳩摩羅什譯) 慢板唱誦 經文讀誦道證法師讀誦
 
佛說阿彌陀經要解 (清西有沙門蕅益智旭解) 經文讀誦道證法師讀誦 經文讀誦問答
 
佛說阿彌陀經要解講義 (民國圓瑛法師講) 經文讀誦一西佛子講 述
 
稱讚淨土佛攝受經 (唐三藏法師玄奘譯) 經文讀誦道證法師讀誦
 
拔一切業障根本得生淨土陀羅尼 經文讀誦道證法師讀誦
 
→《阿彌陀經要解》蕅益大師解 經文讀誦道證法師讀誦 經文讀誦問答 經文讀誦講解
 
 
大般若波羅蜜經 (唐三藏法師玄奘譯)妙印法師讀誦(2018.02起整理中)
 
摩訶般若波羅蜜經 (後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯)讀誦(2018.02起錄製中)
 
三十七助道品   讀誦
 
觀世音菩薩普門品 經文讀誦
 

地藏菩薩本願經 經文讀誦讀誦 唱誦 經文讀誦夢參法師講解 地藏菩薩聖像

 
妙法蓮華經 
妙法蓮華經 經文讀誦慧平法師 、振法法師讀誦
卷第卷第二卷第三卷第四卷第五卷第六卷第七
 
佛說百佛名經 
 
佛說父母恩難報經 
 
佛說盂蘭盆經 
 
佛說彌勒下生成佛經(後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯) 
 
佛說彌勒大成佛經(姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯) 
 
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經并序 
千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼 
千手千眼大悲心咒行法
 
千手千眼無礙大悲心陀羅尼(直式)
千手千眼無礙大悲心陀羅尼(自捲)
千手千眼無礙大悲心陀羅尼(注音)經文讀誦
 
佛說八大人覺經 經文讀誦海濤師讀誦
 
佛說四十二章經 經文讀誦海濤師讀誦 經文讀誦隆迅法師講解
 
佛遺教經 經文讀誦海濤師讀誦
 
梵網經卷上卷下
 
菩薩戒本一卷(出地持戒品中) 
 
菩薩戒本經箋要 (明蕅益大師著) 白話淺要複習 經文讀誦
 
在家菩薩戒本(出優婆塞戒經受戒品)釋義 (北涼中印度三藏曇無讖譯 道源法師講述)
 
發起菩薩殊勝志樂經─大寶積經第二十五會(又名彌勒菩薩所問經) 

卷上卷下

 
(無量壽經現存五種譯本 依道證法師重刊倡印本) 重新校對中...
 
佛說無量清淨平等覺經卷上經文讀誦卷中經文讀誦卷下經文讀誦(後漢 支婁迦讖譯 )道證法師讀誦
 
佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經卷上經文讀誦卷下經文讀誦(吳 支謙譯)道證法師讀誦
 
佛說無量壽經卷上經文讀誦卷下經文讀誦(曹魏 康僧鎧譯)道證法師讀誦
 
無量壽如來會卷上經文讀誦卷下經文讀誦(出大寶積經卷第十七 唐 菩提流志譯)道證法師讀誦
 
佛說大乘無量壽莊嚴經卷上經文讀誦卷中經文讀誦卷下經文讀誦(趙宋 法賢譯)道證法師讀誦
 
 
 
(淨土五經 依道證法師重刊倡印 本:)
 
 
佛說無量壽經卷上經文讀誦卷下經文讀誦(曹魏 康僧鎧譯)道證法師讀誦
 
佛說觀無量壽佛經 (劉宋 西域三藏法師[彊-弓]良耶舍譯)經文讀誦道證法師讀誦
 
佛說阿彌陀經 (姚秦三藏法師鳩摩羅什譯 )經文讀誦道證法師讀誦
 
大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品 (唐罽賓國三藏般若奉詔譯)經文讀誦道證法師讀誦
 
大勢至菩薩念佛圓通章 (唐天竺沙門般剌密諦譯 )經文讀誦道證法師讀誦
 
往生論 (世親菩薩造 元魏菩提留支譯)  
 
 
觀經四帖疏     善導大師集記     

觀經四帖疏【完整版】   善導大師集記   

 
大勢至菩薩念佛圓通章行證 一西佛子述 
 
大方廣佛華嚴經
 
八十華嚴讀誦 經文讀誦慧平法師讀誦
 
大般若波羅蜜多經 (唐三藏法師玄奘譯)
 
摩訶般若波羅蜜經 (後秦三藏法師鳩摩羅什譯)
 
大智度論 (龍樹菩薩造 後秦三藏法師鳩摩羅什譯)
 
大般若經綱要(清 葛[鼎*彗]撰)
 
大方廣圓覺修多羅了義經 
 
仁王護國般若波羅蜜經卷上 卷下 (姚秦三藏法師鳩摩羅什譯)
 
文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上 卷下 (梁扶南國三藏曼陀羅仙譯)
 
大方廣如來不思議境界經 (唐于闐三藏實叉難陀譯)
 
大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經 (失譯 師名)

卷上pdf註1卷中pdf註2卷下pdf註3

 

本經又名《大通方廣經》,藏文經題《聖大解脫經》,漢文版原闕漏甚多,故歷代多列疑部;近世經善知識依藏文聖大解脫經及房山石經增補,方得見全貌,千年塵封,於今重現於世 。

 
 
大寶積經 (大唐三藏法師菩提流志 譯)
 
授幻師跋陀羅記會 出大寶積經卷第八十五 
 
大乘百法明門論 
 
八識規矩頌 經文讀誦智海法師讀誦 經文讀誦智海法師講解
 
唯識三十論頌 
 
般若波羅蜜多心經 
 
六祖大師法寶壇經 經文讀誦崔居士讀誦
 
六祖大師法寶壇經(曹溪原本) 
 
金剛般若波羅蜜經 
 
禪宗永嘉集 
 
永嘉證道歌 經文讀誦崔居士讀誦
 
大乘起信論一卷 梁西印度三藏法師真諦

大乘起信論講話 慈航法師講

 

 
大乘起信論卷上卷下 大周于闐三藏實叉難陀
 
 
佛為首迦長者說業報差別經 
 
中峰國師三時繫念佛事 
 
佛說無常經(亦名三啟經) 
 
佛說維摩詰經卷上卷下 (吳月氏優婆塞支謙譯)

維摩詰所說經卷上卷中卷下(姚秦三藏鳩摩羅什譯)

 
說無垢稱經 (唐三藏法師玄奘譯) (維摩詰經別譯)
 
 
慈悲道場懺法(亦名梁皇寶懺)
卷一卷二卷三卷四卷五

卷六卷七卷八卷九

 
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經(唐天竺沙門般剌密帝譯)經文讀誦慧平法師讀誦
卷第一卷第二卷第三卷第四卷第五
卷第六卷第七卷第八卷第九卷第十   
 
 
楞嚴咒 唱誦 慢板唱誦
 
 
金光明經(北涼三藏法師曇無讖譯)
卷一卷二卷三卷四
 
金光明最勝王經(大唐三藏沙門義淨譯) 讀誦
卷一卷二卷三卷四卷五
卷六卷七卷八卷九卷十
 
金光明最勝王經懺悔、隨喜、勸請、迴向文
 
金剛般若波羅蜜經(姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯;大正原本)
金剛般若波羅蜜經(姚秦三藏法師鳩摩羅什譯;今通行本)
金剛般若波羅蜜經(元魏天竺三藏菩提流支譯)
金剛般若波羅蜜經(元魏留支三藏奉 詔譯)
金剛般若波羅蜜經(陳天竺三藏真諦譯)
 
佛說彌勒下生成佛經(唐三藏法師義淨奉 制譯)
 
佛說療痔病經 
卻溫神咒 
佛說法滅盡經(僧祐錄中失譯經人名今附宋錄) 
大悲經(高齊天竺三藏那連提耶舍譯) 

南無護法韋馱尊天菩薩